مرحوم دكتر عبدالحسین زرین كوب، دو قرن سكوت را در سال 1330 برای اولین بار به چاپ رساند. این اثر كه به بررسی سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام می پردازد، مانند دیگر نوشته های استاد زرین كوب، استاد در این كتاب به تحلیل و ریشه یابی مسائل تاریخی می پردازد و این یكی از خصوصیات بارز نوشته های تاریخی زرین كوب است. این كتاب در سال 1384 برای نوزدهمین بار توسط انتشارات سخن به چاپ رسید. دكتر عبدالحسین زرین كوب در ابتدای دو قرن سكوت در نوشته ای تحت عنوان چند اعتراف از نویسنده خود اعتراف می كند كه با توجه به شور جوانی ای كه در دوران نگاشتن این كتاب با او همراه بوده است، در بسیاری از مسائل مغرضانه نویسندگی كرده است. البته در چاپ دوم این كتاب دكتر عبدالحسین زرین كوب به انجام تصحیحاتی در راستای صحت بخشیدن هرچه بیشتر به اثرش دست زد. استاد مطهری در خدمات متقابل اسلام و ایران انتقادات جدی و تندی را نسبت به این كتاب دارد و در آغاز این كتاب از نوشته ی استاد مطهری نیز یاد شده است. استاد مطهری كه از اصلی ترین منتقدین این كتاب محسوب می شد حتی عنوان دو قرن سكوت را هم برای دو قرن سلطنت حكام عرب بر ایران شایسته نمی داند. پیشنهاد می كنم این كتاب كه یكی از اصلی ترین منابع مطالعات تاریخی اسلام در ایران می باشد را مطالعه كنید.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 مرداد 1386    | توسط: جواد    | طبقه بندی: کتاب،     | نظرات()